Sprzęt ratowniczy - Co powinieneś wiedzieć
Twoje zamówienie: 0 produktów

Twój notatnik: 0 produktów | Do czego służy notatnik?

Wybierz język:  Polish   english   deutsch   russian
Jak oczyścić akwen portu wodnego w przypadku skażenia substancjami ropochodnymi wyciekającymi z jachtu? | Jak zorganizujesz pierwszą pomoc osobom podczas katastrofy autobusu lub pociągu? | Co zrobić z poszkodowanymi do momentu zorganizowania transportu do szpitali lub miejsc zakwaterowania! | Jakie masz środki techniczne do wzmocnienia i naprawy wałów przeciwpowodziowych! | Jakie działania podejmiesz, jeżeli w Twojej gminie dojdzie do skażenia przemysłowego, lub przewróci się cysterna z chemikaliami? | Co zrobisz, jeżeli w Twoim szpitalu pojawią się ludzie z objawami choroby zakaźnej? | Jak w szybki sposób zorganizować perfekcyjne warunki polowe? | Czego potrzebujesz, aby przygotować się do Euro 2012?Ochrona przed czynnikami NBC
Objawy chorobowe, które nalezy uwzglednić przy podejrzeniu o atak biologiczny:

1. Dolegliwości górnych dróg oddechowych z gorączką.
2. Biegunka, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia przewodu pokarmowego.
3. Wysypka lub gorączka.
4. Sepsa lub zapaść nietraumatyczna.
5. Podejrzenie meningitis, encephalitis lub encefalopatii.
6. Obustronny paraliż o nieznanej patogenezie.
7. Zgon poprzedzony gorączką o niewyjaśnionej patogenezie.
8. Zgon w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia na oddział.


Ochrona przed atakiem bioterrorystycznym
Sprawnie działające systemy ochrony przed atakiem czynnikami biologicznymi dają możliwość minimalizowania strat ludzkich, jakie powstać mogą w wyniku ataku. Systemy ochrony winny być przystosowane do różnych scenariuszy i reagować szybko na występujące zagrożenie. Podstawą ochrony przed zagrożeniami biologicznymi jest szybka detekcja i identyfikacja czynników biologicznych. Szybkie wykrycie aerozoli stwarza szansę wykorzystania indywidualnych i zbiorowych metod zapobiegawczych. Wykrycie zakażonej żywności daje szansę jej wycofania, przed spożyciem przez masowego konsumenta. Monitoring wody skutecznie zmniejszy szanse powodzenia ataku. Zabezpieczenie przed atakiem metodami niekonwencjonalnymi będzie ściśle związane ze sprawnością systemu reagowania kryzysowego i wysiłkiem intelektualnym w ustalaniu potencjalnych źródeł ewentualnego ataku z użyciem czynników biologicznych.


Ochrona żywności
Zagrożenia atakiem bioterrorystycznym za pośrednictwem żywności winny być traktowane priorytetowo w strategii obronnej państwa, m.in. z uwagi na łatwość przeprowadzenia ataku, możliwość wywołania masowych strat ludzkich oraz powodowanie wtórnych, negatywnych skutków gospodarczych i społecznych. Skuteczny atak bioterrorystyczny na masową skalę może być także przeprowadzony za pośrednictwem żywności z użyciem, m.in. toksyny botulinowej, gronkowcowej enterotoksyny B, aflatoksyny, spór wąglika, zjadliwych szczepów Salmonella spp., Shigella dysenteriae i E.Coli O157 H7. Woda może zostać skażona m.in. Cryptosporidium parvum, toksyną botulinową, Vibrio cholerae, Burkholderia mallei, B.anthracis itp. Potencjalne zagrożenie stanowi żywność genetycznie modyfikowana. Dzięki technikom inżynierii genetycznej można obecnie uzyskiwać produkty „wzbogacone" o nowe geny odpowiedzialne np. za ekspresję toksyn. Tak np. zmodyfikowane banany, czy sałata wyposażone w takie geny mogą być skutecznie użyte w ataku terrorystycznym. Chociaż taki sposób przeprowadzenia ataku na masową skalę brzmi nieprawdopodobnie, to skierowanie ataku na wybrane cele np. partie polityczne, grupy religijne jest bardzo możliwe. Atak bioterrorystyczny może być przeprowadzony zarówno w kraju, jak i poza jego terytorium. Atak z zewnątrz może nastąpić w wyniku wcześniejszego zakażenia żywności, surowców, półfabrykatów, dodatków, substytutów itp. Bioterrorystyczne ataki mogą być przeprowadzone m.in. z użyciem bakterii, wirusów oraz toksyn. Przedmiotem zainteresowania terrorystów mogą być m.in. zakłady produkujące żywność, zakłady zbiorowego żywienia, koszary, bazy poligonowe, bazy szkoleniowo-sportowe, zloty, imprezy masowe. Polska, jak i inne kraje członkowskie NATO, zaangażowane aktywnie w walkę z terroryzmem światowym, może być celem ataków bioterrorystycznych, które mogą prowadzić do powstania masowych strat ludzkich. Ocenia się, że tylko nieznaczna część importowanej żywności poddawana jest szczegółowej kontroli na granicach. Praktycznie, poza kontrolą jest także żywność modyfikowana genetycznie. Introdukcja czynników biologicznych do żywności może następować zarówno w kraju, jak i za granicą. Celem ataków bioterrorystycznych mogą być ponadto: obiekty użyteczności publicznej, instytucje państwowe,
placówki służby zdrowia, szkoły wyższe, a także obiekty wyselekcjonowane, jak np. partie polityczne, grupy religijne itp. Analizując listę czynników biologicznych (patrz czynniki) należy stwierdzić, że tylko niektóre z nich typowane są do ataku za pośrednictwem żywności. Nie można jednak wykluczyć, że żywność w szczególnej sytuacji (atak aerozolowy), będzie wektorem także innych „nietypowych" czynników biologicznych z listy A i B. Dla ochrony ludności przed atakiem za pośrednictwem żywności należy stworzyć szczelny system nadzoru w każdej fazie jej produkcji, magazynowania i dystrybucji. Konieczne jest utworzenie sieci laboratoriów, zdolnych do szybkiego wykrywania zagrożeń, zarówno w surowcach, jak i produktach gotowych. Dla ochrony przed atakiem biologicznym za pośrednictwem żywności niezwykle cenne będzie wprowadzenie operacyjnego sytemu oceny zagrożeń, tzw. Operation Risk Assesment, polegający na wykluczeniu słabych, możliwych do ataku punktów systemu zaopatrzenia ludzi w żywność na etapach zaopatrywania, transportu, magazynowania, przetwarzania i konsumpcji. Systemy oparte o najnowsze opracowania wdrażane są także w państwach NATO. Żywność może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, także i bez jej skażenia intencjonalnego, na co mają wpływ niski standard higieny produkcji żywności, jej transportu, składowania i dystrybucji. Świadczą o tym rejestrowane od czasu do czasu epidemie tła pokarmowego. Tak np. w 1994 r. duże zatrucie Salmonella Enteritidis dotknęło 224 000 osób w 41 stanach USA, spowodowane lodami skażonymi w cysternie przewożącej uprzednio nie pasteryzowane jaja w płynie. Zagadnienie bezpieczeństwa żywności traktowane jest priorytetowo w państwach NATO, zwłaszcza po udanych atakach bioterrorystycznych w USA. Poszczególne kraje członkowskie posiadają swoje narodowe systemy nadzoru nad żywnością, dostarczaną na użytek wojska i potrzeb rynku wewnętrznego. Problemy ochrony ludzi przed atakiem bioterrorystycznym w USA rozwiązywane są m.in. w kilkunastu wojskowych i cywilnych instytutach naukowo-badawczych. Ważna rola przypada sieci laboratoriów poszczegølnych rodzajów wojsk, rozlokowanych w różnych rejonach świata. W walce z bioterroryzmem, wprowadza się nowoczesne technologie szybkiego wykrywania zagrożeń biologicznych, w żywności i wodzie, dzięki czemu są one w porę identyfikowane i eliminowane. Rozwijane są sieci szybkiego przekazywania informacji epidemiologicznej, służące przedsięwzięciom profilaktycznym. Prowadzi się intensywne szkolenie kadry kierowniczej i personelu w zakresie obrony przed zagrożeniami biologicznymi.


Ochrona żywności w warunkach specjalnych
Niewątpliwie, duże doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa żywności posiada armia amerykańska, uczestnicząca w wielu operacjach wojskowych, jak np. w Wietnamie oraz w operacji „Pustynna Burza" w Zatoce Perskiej. Ogromnym problemem dla wojsk amerykańskich w czasie wojny w Wietnamie były zatrucia pokarmowe i infekcje, które poważnie wpływały osłabiająco na gotowość bojową wojsk. Znaczne były też straty ekonomiczne spowodowane psuciem się żywności i koniecznością jej niszczenia. Zasadniczą przyczyną zaistniałej sytuacji był źle zorganizowany system nadzoru nad żywnością i braki kadrowe. Garstka specjalistów nie była w stanie objąć profesjonalną kontrolą poszczególnych elementów łańcucha dystrybucji żywności na ogromnym obszarze. Mimo, że w miarę trwania wojny dowódcy dostrzegali te słabości, to jednak korzystne zmiany następowały zbyt wolno. Doświadczenia wyniesione z Wietnamu zostały wykorzystane w wojnie w Zatoce Perskiej, gdzie do nadzoru nad żywnością skierowano 170 specjalistów. Pojawiły się także nowe problemy, wymagające szybkiego rozwiązania w sytuacji wojennej. Wojsko w pierwszych dniach walki otrzymywało racje B i produkty żywnościowe MRE (Meal Ready for Eat); jest to rodzaj sterylnej mazi, którą daje się spożywać przez pewien czas. Żołnierze żartobliwie rozszyfrowywali znaczenie tej nazwy jako „Meal Rejected by Ethiopians"- pożywienie odrzucone przez Etiopczyków. W miarę trwania operacji żołnierze domagali się zaopatrzenia ich w świeżą żywność, tj. mleko, jaja, drób itp. Służba weterynaryjna wojsk USA w krótkim czasie rozwiązała ten problem, organizując zaopatrzenie w oparciu o zakwalifikowane pod względem sanitarno-higienicznym i stale nadzorowane zakłady produkcyjne w Katarze, Omanie, Arabii Saudyjskiej, Emiratach Arabskich i Bahrajnie. Warto podkreślić, że działo się to w okresie, kiedy Irak posiadał w swoim arsenale broń biologiczną, a m.in. toksynę botulinową, aflatoksynę, Cl.perfringens itp. W świetle powyższych zagrożeń stworzono dobrze funkcjonujący system kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w drodze od producenta do stołówki żołnierskiej, dzięki czemu nie zanotowano większych ognisk zatruć pokarmowych wśród żołnierzy wojsk amerykańskich podczas wojny w Zatoce Perskiej. Armia amerykańska wyciągnęła wnioski z doświadczeń zdobytych w Wietnamie i w Zatoce Perskiej, tworząc nowoczesny system nadzoru nad zaopatrzeniem wojsk w bezpieczną żywność. Podstawą tego systemu jest ścisły nadzór nad źródłami zaopatrzenia, oparty na wyselekcjonowanych producentach i dostawcach, dających gwarancję wysokiej jakości surowców i produktów. Żywność dostarczana jest do centralnych magazynów wojskowych, gdzie poddawana jest szczegółowym badaniom jakościowym. Stąd, trafia do dalszych punktów zaopatrzenia wojsk amerykańskich, rozlokowanych w różnych częściach świata. Żywność jest stale nadzorowana przez przedstawicieli korpusu weterynaryjnego, pod względem jakości zdrowotnej na każdym etapie jej produkcji, transportu, składowania i przetwarzania, aż do stołu żołnierskiego, dzięki czemu nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia żołnierzy.


Ochrona indywidualna przed aerozolem biologicznym
W przypadku dysponowania środkami wczesnego ostrzegania wojsk o ataku aerozolem, istnieje możliwość zastosowania środków indywidualnej ochrony, jak np. specjalnej maski zaopatrzonej w filtry HEPA, które zdolne są do zatrzymania 98-100% cząsteczek aerozolowych wielkości 0,3-15 µm. Ograniczenie w swobodnym stosowaniu masek stanowi jej ciężar, czas wymiany filtrów, wymagania fizjologiczno-higieniczne, trudności w komunikacji zewnętrznej. Podaje się, że z różnych względów 26-51% żołnierzy nie jest zdolnych do noszenia masek dłużej niż 3-4 godziny. W temp. 30-40OC i 50% wilgotności powietrza, czas ten wynosi tylko 35-60 min. Z drugiej strony, z doświadczeń wyniesionych z Zatoki Perskiej wynika, że niektórzy żołnierze usiłowali spać w stroju ochronnym, w obawie przed atakiem biologicznym. Kolejnym problemem jest zagadnienie ograniczenia możliwości spożywania substancji odżywczych (specjalny łącznik) i wody przez żołnierzy w maskach. Istotnym elementem jest konieczność systematycznej wymiany filtrów, co winno nastąpić co 30 dni w miejscu nieskażonym. Strój - kombinezon jest przydatny w zakażonym rejonie tylko w ciągu 24 godzin. Buty i okulary ochronne należy dezynfekować co 12 godzin. Niezwykle ważne są ciągłe ćwiczenia żołnierzy i ludności cywilnej w zakresie użycia masek, sprawdzania ich szczelności, wykonywania zabiegów dekontaminacyjnych i wymiany filtrów.
Maska ewakuacyjna

Ochrona zbiorowa przed atakiem aerozolowym
Znane są np. systemy modułowe (MCPE) Modular Collective Protection Equipment. Jednostki te, wyposażone w filtry HEPA zdolne są do przefiltrowania 30-60 metrów sześciennych powietrza na minutę. Nadciśnienie powietrza rozwiązuje problem ewentualnych nieszczelności systemu. Temperatura filtrowanego powietrza może być dowolnie regulowana i kontrolowana. Zapotrzebowanie dla 30 ludzi wynosi 6-18 metrów sześciennych powietrza na minutę. Urządzenia tego typu są przeznaczone głównie dla centrów dowodzenia, ośrodków kontroli rakiet i centrów informatycznych. Ostatnio wprowadza się do szerszego użytku schrony przenośne, przeznaczone dla ochrony niewielkich grup ludzi. Działają one na zasadzie panującego wewnątrz nadciśnienia, zabezpieczającego przed wtargnięciem czynników biologicznych i chemicznych. Ich wielką zaletą jest to, że mogą być zastosowane w każdych warunkach i dają się uruchomić w ciągu od kilku do kilkunastu minut.


Procedury ochronne w zakładach opieki zdrowotnej
Nosze izolacyjne

Kontakt z człowiekiem eksponowanym na czynniki biologiczne stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi przebywających w jego otoczeniu lub udzielających mu różnego rodzaju pomocy. W zależności od czynnika chorobotwórczego, ryzyko przeniesienia się choroby może być mniejsze lub większe. Przy chorobach przenoszących się z człowieka na człowieka, zwłaszcza przy aerozolowej drodze zakażenia, reżimy ochronne są jednym z najistotniejszych sposobów uniknięcia zakażenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby na znacznym obszarze. Niektóre choroby nie przenoszą się z człowieka na człowieka, ale mogą być groźne przy kontaktach bezpośrednich. Wprowadzenie procedur ochronnych, przewidzianych do wdrożenia przy różnych scenariuszach ataku, daje gwarancję maksymalnej ochrony przed zakażeniem personelu sił ratowniczych przewidzianych do zwalczania skutków ataku bioterrorystycznego i skażeń środowiska.


Procedura ochronna standardowa
Polega na:
1. myciu rąk po kontakcie z pacjentem.
2. używaniu rękawiczek, okularów przy kontakcie z materiałem zakaźnym.
3. używaniu masek i okularów w przypadkach, kiedy mogą tworzyć się aerozole, rozpryski i wycieki zakażonego materiału.
4. postępowaniu z materiałami i sprzętem stykającym się z chorym tak, aby zapobiec zakażeniu innych osób i środowiska.
5. używaniu technicznych środków w czynnościach ratujących życie.
6. umieszczaniu pacjentów w pomieszczeniach, dających gwarancję zapobiegania zakażeniu środowiska.


Procedury ochronne - ochrona przed aerozolami
Polega na (poza procedurą standardową):
1. umieszczeniu pacjenta w pomieszczeniu z podciśnieniem. Wymiana gazów w pomieszczeniu - 6 razy na godzinę.
2. używaniu ochronnych masek respiracyjnych i ubiorów, przy wejściu do pomieszczenia.
3. ograniczeniu transportu pacjentów.
4. zabezpieczeniu pacjenta w specjalne nosze podciśnieniowe z filtrami HEPA podczas transportu.


Procedury ochronne - ochrona przed zakażeniem kontaktowym
Polega na: (poza postępowaniem standardowym)

1. umieszczeniu pacjentów w oddzielnych pomieszczeniach lub razem, przy podobnych objawach chorobowych.
2. używaniu rękawic i okularów przy wchodzeniu do pomieszczeń, jeśli przewidujemy kontakt z pacjentami z biegunką,
drenażem zewnętrznym itp.
3. sprawdzaniu, czy wszystkie powierzchnie są myte i dezynfekowane.
4. unikaniu niepotrzebnego przenoszenia i transportu pacjentów.


Procedury ochronne - ochrona przed zakażeniem kropelkowym
Polega na: (poza procedurą standardową)

1. umieszczeniu pacjentów w oddzielnych pomieszczeniach.
2. w przypadku kilku pacjentów, odstępy między łóżkami powinny wynosić, co najmniej 1,5 metra.’
3. używaniu masek i okularów w kontakcie z pacjentami.
4. ograniczeniu transportu.
5. zapewnieniu pacjentowi maski w przypadku transportu koniecznego

Urządzenie do oczyszczania powietrza z cząstek biologicznych w pomieszczeniach z filtrami HEPA


Cennik Ratownictwo 2015. Oferta skrócona, zapraszamy do pobrania: aktualnego cennika standardowyc...
czytaj więcej »
Szanowni Państwo, Wychodząc na przeciw możliwym zagrożeniom, które niesie obecna sytuacja ge...
czytaj więcej »
DEZAKTYWATOR Bojowych Środków Trujących. Oferta specjalna, zgodna z wytycznymi KG PSP.  ...
czytaj więcej »
DEKONTAMINACJA WSTĘPNA zgodnie z wytycznymi KG PSP! Informujemy, że w naszej ofercie jest kompl...
czytaj więcej »
Specjalistyczne łodzie aluminiowe dla służb ratowniczych. Sprzęt  przystosowany do prowadz...
czytaj więcej »
Zeszłoroczna powódź pokazała, że stosowane dotychczas mobilne wały wypełniane wodą do podw...
czytaj więcej »
Elastyczne wały przeciwpowodziowe PCV służą do ochrony środowiska przed skutkami powodzi. W ...
czytaj więcej »
DWUKOMOROWA PŁYWAJĄCA ZAPORA przeznaczona jest do ograniczenia rozprzestrzeniania skażenia na po...
czytaj więcej »


Koszyk jest pusty!