Sprzęt ratowniczy - Co powinieneś wiedzieć
Twoje zamówienie: 0 produktów

Twój notatnik: 0 produktów | Do czego służy notatnik?

Wybierz język:  Polish   english   deutsch   russian
Jak oczyścić akwen portu wodnego w przypadku skażenia substancjami ropochodnymi wyciekającymi z jachtu? | Jak zorganizujesz pierwszą pomoc osobom podczas katastrofy autobusu lub pociągu? | Co zrobić z poszkodowanymi do momentu zorganizowania transportu do szpitali lub miejsc zakwaterowania! | Jakie masz środki techniczne do wzmocnienia i naprawy wałów przeciwpowodziowych! | Jakie działania podejmiesz, jeżeli w Twojej gminie dojdzie do skażenia przemysłowego, lub przewróci się cysterna z chemikaliami? | Co zrobisz, jeżeli w Twoim szpitalu pojawią się ludzie z objawami choroby zakaźnej? | Jak w szybki sposób zorganizować perfekcyjne warunki polowe? | Czego potrzebujesz, aby przygotować się do Euro 2012?Rozpoznawanie zagrożeń

PODEJRZENIE O ATAK BIOTERRORYSTYCZNY - WSKAŹNIKI ATAKU:


1. Pojawienie się zachorowań o podobnych objawach klinicznych.
2. Wzrost liczby zachorowań z częstymi zgonami o niewyjaśnionej etiologii.
3. Pojawienie się chorób z objawami typowymi dla zakażenia aerozolowego.
4. Wystąpienie chorób nie występujących na danym terenie.
5. Wystąpienie chorób transmisyjnych, dla których brak jest typowego wektora.
6. Wykrycie pojedynczych zachorowań z niezwykłymi objawami (ospa).
7. Pojawienie się zachorowań wśród ludzi i zwierząt (zoonozy) jednocześnie lub w różnym czasie.
8. Wykrycie podobieństwa genetycznego u szczepów wyizolowanych z różnych ognisk.
9. Wykrycie szczepów bakterii nie występujących na danym terenie, opornych na antybiotyki.
10. Odnalezienie części pocisków, pojemników aerozolowych lub innych urządzeń wskazujących na zawartość czynników biologicznych.


WYKRYWANIE I IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCHW ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie problemami broni biologicznej i bioterroryzmu. Ten wzrost zainteresowania związany jest, z jednej strony z nowymi zagrożeniami, jakie stwarza rozwój biotechnologii, z drugiej zaś, z bardzo atrakcyjnymi cechami broni biologicznej, jak np. łatwość produkcji, wysoka skuteczność, możliwość łatwego ukrycia, trudności w wykryciu oraz niska cena. Zapobieganie nielegalnemu transferowi czynników biologicznych - szczepów bakterii, wirusów, a także toksyn, ma istotne znaczenie dla zwalczania światowego bioterroryzmu. Na badania i działania związane z obroną przed bronią biologiczną i bioterroryzmem przeznacza się obecnie duże środki finansowe, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie świadomośćtego typu zagrożeń wśród decydentów jest bardzo wysoka.


O możliwościach ochrony przed czynnikami zakaźnymi decyduje m.in.: szybkie wykrycie i identyfikacja zagrożeń, a także podejmowanie sprawnych działań profilaktyczno-leczniczych oraz likwidacyjnych. W rozważaniach nad problemami wykrywania i identyfikacji czynników biologicznych należy brać pod uwagę różne, możliwe do przewidzenia, scenariusze przeprowadzenia ataku.DETEKCJA


Wczesne wykrycie ataku biologicznego daje szanse skutecznej ochrony aglomeracji miejskich oraz dużych zgrupowań wojsk. Do szybkiego wykrycia aerozolu biologicznego skonstruowano m.in. system LIDAR (Light Detection and Ranging), w którym zachodzi koncentracja aerozolu, a dzięki pulsacyjnemu laserowi wzbudzającemu fluorescencję, istnieje możliwość wykrycia aerozolowych cząstek biologicznych na odległość około 100 kilometrów. System taki może współpracować m.in. z satelitami oraz zespołami wczesnego ostrzegania typu AWACS. Sygnalizowana informacja o nadchodzącym ataku aerozolowym stwarza możliwość zastosowania indywidualnych i zbiorowych środków ochronnych, jak np. kombinezonów i masek z filtrem HEPA, ukrycia się w specjalnych schronach itd. Przeznaczony do tych samych celów jest system LR-BSDS (Long Range Biological Standoff Detection System), który pozwala na wykrycie cząstek aerozolowych na odległość do 40 km. Z chwilą nadejścia chmury aerozolowej pobiera się próbki do badań i dokonuje wstępnej identyfikacji czynnika biologicznego. Trwa to od kilku do kilkunastu minut, co pozwala na szybkie podejmowanie dalszych decyzji o sposobie likwidacji zagrożenia (dekontaminacja indywidualna i zbiorowa, dezynfekcja środowiska oraz obiektów i sprzętu). Podczas operacji "Pustynna burza" stosowano system BIDS (Biological Integrated Detection System), w którym, po wstępnej identyfikacji testami typu SMART, próbki poddawano dalszej analizie metodą cytometrii przepływowej, spektrometrii masowej oraz testami immunologicznymi. System ten jest ciągle rozwijany i udoskonalany. Tak np. technologia IBAD (The Interim Biological Agent Detector) pozwala na wykrycie 8 czynników biologicznych w ciągu 15 minut. Należy jednak podkreślić, że końcową identyfikację czynników biologicznych przeprowadza się w wysoce specjalistycznych laboratoriach, dysponujących szerokim wachlarzem technik, zwłaszcza z zakresu biologii molekularnej, z analizą sekwencji włącznie. Systemy wczesnego wykrywania zagrożeń biologicznych winny być instalowane na stacjach metra, w budynkach użyteczności publicznej, w dużych obiektach sportowych, a w przypadku wojska w portach wojennych, wokół lotnisk, na obrzeżach zgrupowań taktycznych i operacyjnych. Instalowanie systemów wykrywania zagrożeń biologicznych wskazane jest także i w innych miejscach, jak np. na przejściach granicznych, dla kontroli ewentualnego przemytu materiałów biologicznych.IDENTYFIKACJA - STRATEGIA DIAGNOSTYKI


Zasadniczym celem diagnostyki jest nie tylko szybkie wykrycie czynnika ataku biologicznego. Dzięki niej, określa się także stopień i wielkości stref skażonych, co ma istotne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. Wykonanie badań diagnostycznych służy także potwierdzeniu skuteczności zastosowanych metod likwidacyjnych, a zwłaszcza dezynfekcji. W przypadku pojawienia się ognisk chorób zakaźnych, w zależności od użytego środka biologicznego, rozpoznanie choroby na podstawie objawów klinicznych może być znacznie utrudnione, a nawet niemożliwe. Tak np. w przypadku użycia broni, zawierającej mieszaninę różnych czynników biologicznych, objawy chorobowe mogą być nietypowe. Diagnostyka kliniczna może także być trudna przy zastosowaniu dla celów bioterrorystycznych genetycznie modyfikowanych drobnoustrojów. Należy także brać pod uwagę ograniczenia diagnostyczne, wynikające np. z braku doświadczenia personelu medycznego, co wynika z faktu, że niektóre choroby występują rzadko (wąglik), a inne już dawno zostały wyeliminowane w kraju (nosacizna). Trudna może okazać się także odpowiedź na pytanie, czy powstałe ogniska są wynikiem ataku bioterrostycznego, czy też powstały one w sposób naturalny. Pożyteczny w tym zakresie może być stały monitoring epidemiologiczny, dający wgląd w sytuację panującą w naszym kraju. Biorąc pod uwagę wspomniane ograniczenia diagnostyki klinicznej, kluczowa rola przypadnie szybkiej diagnostyce mikrobiologicznej, decydującej o dalszej strategii działania. Przedmiotem badań zawsze będą próbki pobrane, zarówno od ludzi chorych i podejrzanych o zakażenie, jak i próbki środowiskowe z domniemanych miejsc ataku - ziemia, woda, wymazy ze sprzętu, kombinezonów i części pocisków, owady, drobne gryzonie itp. Właściwe pobieranie próbek przez przygotowany merytorycznie personel oraz ich transport do laboratorium mają duże znaczenie dla uzyskania poprawnych wyników diagnostycznych. Próbki winny trafić do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Zakłada się, że próbki pobrane przez zespoły zostaną przesłane do laboratorium referencyjnego w czasie około jednej godziny, co w większości przypadków będzie możliwe przy użyciu helikopterów. Należy przy tym pamiętać, że próbki podejrzane o obecność czynników niebezpiecznych kierowane będą tylko do laboratorium referencyjnego, przygotowanego do pracy z tego typu materiałem. Lista takich laboratoriów powinna być znana wszystkim służbom zaangażowanym w zwalczanie zagrożeń biologicznych. Według standardów NATO pełną diagnostykę prowadzi się na trzech poziomach: klasycznym, biochemicznym i genetycznym. W pierwszym przypadku wykorzystuje się m.in. dostępne testy immunologiczne, które pozwalają na uzyskanie wyników w krótkim czasie. Przykładem są testy typu Alert i Smart, w których stosuje się znakowane koloidalnym złotem przeciwciała. Czułość ich wynosi 10/ml, co może okazać się wystarczające przy dużej koncentracji zarazków w środowisku. Znany jest system Raptor, działający na bazie biosensora, charakteryzującego się wysoką czułością. Ostatnio, duży nacisk kładzie się na stosowanie technik hodowlanych. Tak np. podczas bioterrorystycznego ataku pocztowego w USA, przy użyciu wąglika, niezwykle ważne znaczenie miały wyniki otrzymane metodami hodowlanymi, uzupełnione odczynem immunofluorescencji techniką i PCR polimerazowej reakcji łańcuchowej. Podstawowymi warunkami wykonania testu są m.in. posiadanie odpowiedniej aparatury, sprzętu, odczynników oraz dysponowanie bankiem primerów, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie badań w krótkim czasie po otrzymaniu próbek. Posiadanie banku primerów decyduje także o utrzymywaniu systemu w ciągłej gotowości. Bank musi obejmować szerokie spektrum swoistych sekwencji dla możliwych do użycia w ataku bioterrorystycznym patogenów. Technika cytometrii przepływowej znajduje zastosowanie w badaniach diagnostycznych próbek wody, powietrza, a także żywności. Zaletami cytometrii przepływowej są szybkość, czułość i swoistość, a wadą wysoka cena aparatu. Doświadczenia wyniesione z ataków bioterrorystycznych w USA wskazują, że wobec ogromnej ilości próbek trafiających do badań niezbędne jest wykonanie testów przesiewowych, na obecność spór bakteryjnych. Jedną z efektywnych metod przesiewowych, służących do szybkiego wykrywania obecności spór, jest luminometria. Równolegle do prowadzonych badań diagnostycznych, określa się wrażliwość izolowanych czynników biologicznych na substancje hamujące, co ma znaczenie przy podejmowaniu przez personel medyczny odpowiednich przedsięwzięć profilaktyczno-leczniczych. Należy jednak podkreślić, że wspomniane metody pozwalają jedynie na wykonanie wstępnej diagnostyki. Wyniki te muszą być następnie uzupełnione badaniami genetycznymi i biochemicznymi.


Dotychczas metody genetyczne stosowano jedynie w laboratoriach stacjonarnych. Przełomem ostatnich lat stały się systemy pozwalające na wykonanie badań genetycznych w warunkach polowych. Przykładem jest technologia Rapid, w której dzięki zastosowaniu sond z barwnikami fluorescencyjnymi, amplifikacja jest rejestrowana na bieżąco w monitorze komputera. System pozwala na wykonanie w tym samym czasie 32 oznaczeń. W badaniach diagnostycznych ważne miejsce przypada badaniom biochemicznym. Poza powszechnie stosowanym systemem API, polecany jest także system PhPlate, który stwarza możliwość odróżniania szczepów bakteryjnych, zgodnie z uzyskanym dendrogramem. Wykazanie identyczności szczepów wyizolowanych z kilku ognisk, stanowi ważną wskazówkę dla potwierdzenia dokonanego ataku biologicznego. Panuje pogląd, że diagnostyka próbek środowiskowych jest znacznie trudniejsza od diagnostyki próbek klinicznych. Podstawą tych trudności są naturalne, występujące w środowisku, zjawiska wymiany materiału genetycznego między bakteriami. Z tych też względów należy niezwykle ostrożnie podchodzić do interpretacji wyników badań próbek środowiskowych, wykonywanych tylko metodami genetycznymi. W obronie przed zagrożeniami biologicznymi nowej generacji, duże znaczenie odgrywać będzie zdolność laboratoriów diagnostycznych do wykrywania czynników modyfikowanych i otrzymanych metodami inżynierii genetycznej. Wykrycie takiego czynnika może nastręczać bowiem znacznych trudności. Poszukiwanie „wilka w owczej skórze" obrazowo ukazuje przyszłe trudności identyfikacyjne. Klasyczne bowiem metody diagnostyczne, będą miały ograniczone znaczenie. Należy w tym przypadku stosować metody biologii molekularnej, przy uwzględnieniu znacznej liczby znanych, charakterystycznych sekwencji zasad dla określonych czynników biologicznych. Przy użyciu metod biologii molekularnej uzyskuje się najbardziej precyzyjne wyniki identyfikacji zarazków. Z drugiej jednak strony, nie należą one do metod szybkich. Z tych powodów podejmuje się intensywne wysiłki zmierzające do uproszczenia procedur i skrócenia czasu przeprowadzenia badań. Wykazano na przykład możliwość jednoczesnego badania techniką PCR różnych patogenów, przy zastosowaniu identycznego profilu termicznego. Testowane są układy, umożliwiające odczytywanie reakcji amplifikacji w czasie jej trwania, z pominięciem elektroforezy, dzięki czemu uzyskuje się znaczne skrócenie czasu przeprowadzenia badań. Bardzo obiecująco przedstawiają się prace nad połączeniem cytometrii przepływowej z techniką PCR, dzięki czemu stwarza się warunki do szybkiej analizy długości, pociętych enzymami restrykcyjnymi fragmentów kwasów nukleinowych. Dzięki informacjom zawartym w bankach genów, rozpoznanie użytego czynnika nie powinno nastręczać większych trudności. Niestety, analizy powyższe są czasochłonne i nie dają możliwości otrzymania wyników badań w krótkim czasie. Wielkie nadzieje wiążą się z technologiami tzw. "czipowymi" oraz biosensorami. Dla celów epidemiologicznych stosowane są w zależności od potrzeb, inne techniki biologii molekularnej, jak np.: PCR fingerprinting. Laboratoria uczestniczące w systemie LRNB (Laboratory Response Network for Bioterrorism) i RRATL (Rapid Response and Advanced Technology Laboratories) winny doskonalić systematycznie swoją gotowość diagnostyczną m.in. poprzez organizowanie ćwiczeń z zakodowanymi próbkami. Laboratoria powinny także ściśle współpracować z zespołami terenowymi, przygotowywanymi do przeprowadzenia monitoringu epidemiologicznego i pobierania próbek środowiskowych. Należy mieć nadzieję, że w najbliższym czasie na polu szybkiej identyfikacji czynników biologicznych, w tym również modyfikowanych genetycznie dokona się istotny postęp.MONITORING BAKTERII W WODZIE


Monitoring jakości wody pitnej w obliczu zagrożeń terroryzmem ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa przy jej spożywaniu. W tym celu kontrolowany jest cały szereg wskaźników chemicznych i fizycznych, które nie mogą przekraczać maksymalnie dopuszczalnych poziomów. Największy kłopot stwarzają parametry biologiczne, a mianowicie określenie liczby bakterii, ponieważ takie analizy zwykle wymagają dużo czasu. Przy badaniu wody rutynowo jest badana liczba bakterii z grupy E. Coli oraz bakterii heterotroficznych. Większość stosowanych metod do określania E. Coli wymaga minimum 24 godzin, zaś do określania bakterii heterotroficznych 48 godzin (czas bez testów potwierdzających). Najbardziej czułe testy wymagają 7 dni. Te tradycyjne metody nie spełniają wymagań stawianych przez służbę zdrowia, ponieważ wyniki są znane za późno, zwykle już po użyciu wody do konsumpcji. W ostatnich latach trwają prace oraz prowadzonych jest szereg badań mających na celu znalezienie szybszej i bardziej czułej metody określania bakterii w wodzie pitnej. Między innymi określanie ATP związku energetycznego żywych komórek. Określenie ATP stosuje się w analizach wykonywanych w oceanografii, przemyśle spożywczym, oczyszczalniach ścieków, medycynie i systemach zaopatrzenia w wodę. Analiza z określeniem ATP zwraca uwagę, ponieważ daje wynik już przed upływem 1 godziny w przypadku, kiedy liczba bakterii w próbce wody sięga minimalnego wykrywalnego poziomu. Poziom zawartości ATP określa jedynie ilość żywych bakterii, ponieważ ten związek dostarcza energię niezbędną do takich procesów życiowych jak podział komórek, poruszanie się za pomocą rzęsek, tworzenie przetrwalników, synteza białka czy rozkład węglowodanów. Do oceny jakości wody są również rutynowo stosowane klasyczne metody, takie jak bezpośrednie liczenie pod mikroskopem, ocena mętności, chemiczna analiza związków organicznych i posiewy na podłoża. Są to jednak metody drogie, czasochłonne i często dają zaniżone wyniki liczby bakterii. W monitoringu jakości wody pitnej szeroko stosuje się kilka standardowych metod posiewu bakterii heterotroficznych (HPC). Amerykańska Asocjacja Zdrowia zaleca trzy metody HPC: rozlewu na podłożu, rozprysku na podłożu oraz technikę filtracji membranowej. Metody te w zależności od rodzaju podłoża wymagają od 48 godzin do 7 dni inkubacji. Wszystkie te metody są wiarygodne i powtarzalne. Problemem jest jednak długi czas analizy, bowiem jedynie po uzyskaniu wyniku badania można podjąć decyzję o dopuszczeniu wody do stosowania w celach spożywczych.POBIERANIE PRÓBEK

Miniaturowy, bateryjny aparat do pobierania próbek powietrza

W systemie obrony przed bronią biologiczną lub atakiem bioterrorystycznym za najważniejsze uznaje się m.in.: zdolność do szybkiego wykrycia czynnika użytego w ataku biologicznym, zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób oraz podejmowanie decyzji, prowadzących do ograniczenia zachorowań i zmniejszenia strat ludzkich. Kluczowe znaczenie diagnostyki w systemie obrony przed czynnikami biologicznymi wynika stąd, że tylko właściwe ustalenie czynnika etiologicznego pozwala na podjęcie racjonalnych,ukierunkowanych działań leczniczo-profilaktycznych i likwidacyjnych. W przypadku ataku aerozolowego, po pewnym czasie, w zależności od wielkości cząstek, dochodzi do opadania aerozolu i skażenia środowiska - wody, ziemi, obiektów stałych i ruchomych. Zjawisko takie sprzyja dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażeń. Droga ataku biologicznego rzutuje bezpośrednio na przyjęcie technologii pobierania próbek do badań, prowadzenie wstępnej diagnostyki oraz wykonanie potwierdzających badań identyfikacyjnych. W przypadku uderzenia aerozolowego możliwe jest jego rozpoznanie przy użyciu urządzeń automatycznie pobierających powietrze i wykrywających obecność w nim cząstek biologicznych, a nawet wykonanie wstępnej diagnostyki. Systemy takie, działające w pewnej odległości od obiektu ataku, pozwalają na zastosowanie w porę metod ochrony indywidualnej lub zbiorowej.PROCEDURY

Pobieraniem próbek do badań diagnostycznych oraz prowadzeniem rozpoznania w terenie powinny zajmować się wyspecjalizowane zespoły. Zespoły takie muszą być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, pozwalające na bezpieczne działanie w strefie skażonej, zestawy do pobierania i przesyłania próbek, a także środki do przeprowadzenia dekontaminacji osób oraz materiałów przy opuszczaniu strefy zakażonej. Działające w kraju ZRB (Zespoły Rozpoznania Biologicznego) wyposażone są w tym celu w przenośne kabiny, wraz z agregatami do przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych. Zespoły pobierające próbki do badań powinny także dysponować środkami do dokumentacji danych, mapami oraz posiadać dyktafony, kamery i aparaty fotograficzne. Pobieranie próbek środowiskowych, m.in. powietrza, wody i ziemi, wymaga ze strony zaangażowanego personelu dużej znajomości problematyki zagrożeń biologicznych, epidemiologii, a także wykazania się niezbędnym doświadczeniem. W związku z tym do takich zespołów należy kierować pracowników o wysokich kwalifikacjach merytorycznych. Wagę problemu może ilustrować atak pocztowy w USA, gdzie przy pobieraniu próbek dla wykrycia obecności wąglika we wnętrzu obiektów, niezbędna okazała się znajomość m.in. danych o konstrukcji budynku, systemach wentylacyjnych itp. Pominięcie bowiem miejsc, gdzie mógłby osadzić się aerozol biologiczny okazałoby się zgubne w skutkach, przy dopuszczeniu obiektów do ponownej eksploatacji. W opracowywanej strategii należy także przewidzieć pobieranie próbek z elementów stanowiących wyposażenie wnętrz obiektów trwałych (dywany, obrazy, sprzęt komputerowy). Pobieranie próbek należy przeprowadzić w pierwszej kolejności w miejscach skażonych lub podejrzanych o skażenie. Przy czynnościach tych należy unikać pobierania ich z miejsc poddanych działaniu wysokiej temperatury i promieni słonecznych. Dla celów porównawczych należy pobrać materiał kontrolny z miejsc nie skażonych. Do pobierania powietrza stosowane są urządzenia zatrzymujące cząstki biologiczne na filtrach, lub też wykorzystuje się stałe lub płynne podłoża w celu wyłapania cząstek, tzw. impindżery. Badania powierzchni przeprowadza się przy użyciu techniki wymazowej, a także aparatów zasysających, wyposażonych w filtry Hepa. Najwyższy poziom wykrywalności wąglika, według danych amerykańskich w urzędzie pocztowym Brentwood, Columbia, USA, uzyskano stosując aparaty zasysające. Próbki ziemi zbiera się z warstwy o głębokości kilku centymetrów i powierzchni 10/10 cm. Wodę pobiera się w ilości 100 ml. Dla badania powietrza na obecność czynników biologicznych wystarczające jest przefiltrowanie 100 litrów powietrza, przy szybkości filtracyjnej 2-3 l/min. Niezbędne jest także posiadanie zestawów do pobierania materiału z padłych zwierząt oraz wektorów. Indykatorem ataku bioterrorystycznego będą chore zwierzęta, które w pewnych przypadkach mogą wcześniej niż ludzie, reagować na zakażenie. Właściwe pobranie próbek rzutować będzie w konsekwencji na możliwość szybkiej identyfikacji użytego w ataku czynnika biologicznego. Wszystkie pobrane próbki powinny być oznakowane z podaniem informacji o przesyłanym materiale, czasie i miejscu pobrania, panujących warunkach meteorologicznych wraz z nazwiskami osób pobierających. Wskazane jest załączenie fotografii obiektów i innej dokumentacji (mapy, szkice). Dużą rolę odgrywa czas dostarczenia próbek do badań laboratoryjnych, wpływając nie tylko na szybkość wykonania testów diagnostycznych, ale również na jakość wykonywanych oznaczeń. Im szybciej dotrą one do laboratorium, tym szybciej rozpoczęte zostaną badania diagnostyczne. Niezwykle ważne jest zapewnienie właściwych warunków transportu próbek, aby nie uległ zniszczeniu zawarty w nich materiał biologiczny. Podczas transportu należy zwykle utrzymywać temperaturę chłodni tj. 4OC. Z drugiej strony, transport materiału nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Podstawowe znaczenie ma w tym względzie stosowanie profesjonalnych zestawów transportowych, przewidzianych dla przesyłania wysoce niebezpiecznego materiału zakaźnego i stosowanie się do obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych.

Zestaw do przesyłania próbek. Opakowanie zewnętrzne i dwa opakowania wewnętrzne z materiałemKomentarze:

Nick:
Komentarz:Cennik Ratownictwo 2015. Oferta skrócona, zapraszamy do pobrania: aktualnego cennika standardowyc...
czytaj więcej »
Szanowni Państwo, Wychodząc na przeciw możliwym zagrożeniom, które niesie obecna sytuacja ge...
czytaj więcej »
DEZAKTYWATOR Bojowych Środków Trujących. Oferta specjalna, zgodna z wytycznymi KG PSP.  ...
czytaj więcej »
DEKONTAMINACJA WSTĘPNA zgodnie z wytycznymi KG PSP! Informujemy, że w naszej ofercie jest kompl...
czytaj więcej »
Specjalistyczne łodzie aluminiowe dla służb ratowniczych. Sprzęt  przystosowany do prowadz...
czytaj więcej »
Zeszłoroczna powódź pokazała, że stosowane dotychczas mobilne wały wypełniane wodą do podw...
czytaj więcej »
Elastyczne wały przeciwpowodziowe PCV służą do ochrony środowiska przed skutkami powodzi. W ...
czytaj więcej »
DWUKOMOROWA PŁYWAJĄCA ZAPORA przeznaczona jest do ograniczenia rozprzestrzeniania skażenia na po...
czytaj więcej »


Koszyk jest pusty!